Visie

Onderwijsvisie - motto Fundamenteel Leren

De onderwijskundige visie van onze school kan samengevat worden in het motto Funda­menteel Leren. 

In de eerste plaats geven we hiermee aan dat ons onderwijs gefundeerd dient te zijn op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. Dat houdt in dat de leerlingen on­derwezen worden in Gods Woord en de grondwaarheden van de zuivere leer, opdat on­der meer een hecht gods­dienstig en moreel fundament gelegd wordt voor het toekomstig functi­oneren in kerk en maatschappij. 

In de tweede plaats brengen we met het motto tot uitdrukking dat we het belangrijk vin­den dat we in het basisonderwijs de leerlingen fun­damentele kennis voor hun toekomstig maatschappelijk functioneren bijbrengen. Dat betekent dat we in ons onderwijs veel aan­dacht geven aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen en waarde hechten aan parate ken­nis.

In de derde plaats willen we uitdrukkelijk stellen dat we waarde hechten aan de totale vorming van de persoonlijkheid en het leren van fundamentele sociale vaardigheden om als lid van een ge­meenschap dienend bezig te kunnen zijn.